Proč revize?

Sedm neopominutelných důvodů:

 1. Elektřina je neviditelná a přitom dokáže být velmi nebezpečná. Pravidelnými revizemi můžeme předejít úrazu elektrickým proudem.
 2. S pravidelnými revizemi omezíme riziko nebezpečí požárů a škody na majetku.
 3. Revizní technik zjistí stav elektrického zařízení (elektroinstalace, hromosvodu...) a doporučí další postup - opravu, výměnu.
 4. Revize elektro lze odhalit možné příčiny poškození elektrického zařízení podstatně dříve, než k němu dojde.
 5. Pravidelnými revizemi ušetříte náklady za opravu a pořizování nových zařízení, které jsou ve srovnání s cenami za revize elektro nepatrné.
 6. Revize elektro vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Zejména podle zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb.
 7. V případě pojistné události nebo úrazu elektrickým proudem Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte platnou revizi elektro nebo ji vůbec nemáte.

Zodpovědnost za revize:

 1. Výrobci – každý výrobce je povinen u každého výrobku zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a dalších souvisejících předpisů. Uvedení výrobku na trh je možné jen při splnění nařízení vlády č. 17/2003 S. Týká se jak právnických subjektů, tak i podnikajících fyzických osob.
 2. Zhotovitelé – dle zákona č. 251/2005 Sb o odborném dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními, mezi které patří i elektrická zařízení, jsou povinni zajistit revizi jimi dokončených instalací. Bez platné výchozí revize nelze elektrickou instalaci uvést do provozu. Výchozí revize je např. nezbytná pro kolaudaci rodinného domu.
 3. Provozovatelé – zodpovídají dle zákona č. 458/2000 Sb.za udržování elektrického zařízení v souladu s platnými normami. Zde je nutno zdůraznit, že provozovatelem se rozumí i vlastník nebo nájemce rodinného domu či bytu. A také uživatel elektrického zařízení.
 4. Zaměstnavatelé – zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti práce a za vyhledávání a prevenci rizik dle zákona č. 262/2006 (zákoník práce)